Felhasználási feltételek – Az SSAB digitális szolgáltatásaira és weboldalaira vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási feltételek”)

Utoljára frissítve: 2022. október

1. Általános rendelkezések
A Felhasználási feltételek az SSAB AB vagy az SSAB Csoporthoz tartozó más jogi személyek (a továbbiakban „SSAB”) által biztosított weboldalak és digitális szolgáltatások használatára vonatkoznak, amelyeket időről időre az SSAB weboldalain, mobilalkalmazásaiban és más digitális platformokon, például az eCommerce és a MySSAB portálon, a kalkulátorokban és más alkalmazásokban (a továbbiakban „Szolgáltatások”) tesznek elérhetővé. Az SSAB által biztosított egyes digitális szolgáltatásokra és alkalmazásokra külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek ellentmondás esetén irányadónak tekintendők a Felhasználási feltételekben foglaltakkal szemben.

A Felhasználási feltételek az SSAB és a Szolgáltatások felhasználói, valamint az általuk képviselt szervezetek közötti kapcsolatra vonatkoznak.  „Felhasználó”: a Szolgáltatásokhoz hozzáférő és azokat használó egyéni felhasználó, valamint azon jogi személyek és szervezetek, amelyek nevében az egyéni felhasználó a Szolgáltatások használatával kapcsolatban eljár. Az egyéni felhasználó megerősíti, hogy a Felhasználási feltételek elfogadásakor törvényes joga van a jogi személy vagy szervezet képviseletére.

A Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználási feltételek akár kifejezett megerősítéssel, akár hallgatólagosan, a Szolgáltatások használatával történő elfogadása szükséges, bizonyos esetekben pedig a Szolgáltatások Felhasználójaként történő regisztrációra és/vagy licencdíj megfizetésére is szükség lehet. 

Az SSAB fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket szükség szerint módosítsa és/vagy kiegészítse. Minden ilyen módosítás esetén úgy tekintendő, hogy a Szolgáltatások használatának folytatásával a Felhasználó elfogadta az új változatot. Egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználónak a következő bejelentkezéskor, a regisztráció megújításakor vagy az SSAB által előírt egyéb módon jóvá kell hagynia a Felhasználási feltételek új változatát. Az SSAB fenntartja magának a jogot annak meghatározására, hogy egy adott időpontban mely Szolgáltatások állnak a Felhasználó rendelkezésére. Az SSAB arra vonatkozóan is fenntartja magának a jogot, hogy időről időre megváltoztassa és módosítsa a Szolgáltatásokat és azok bármely funkcióját.

A Felhasználási feltételek mellett az SSAB termékek és szolgáltatások eCom platformon keresztül vagy más módon történő megrendelésére és megvásárlására egyedi szerződési feltételek vonatkoznak. Ha a Felhasználási feltételek ellentétesek az SSAB és a Felhasználó között létrejött ügyletre vonatkozó feltételekkel, akkor az ügyletre vonatkozó feltételek az irányadóak. Ilyen esetekben a Felhasználási feltételekben foglaltak annyiban alkalmazandók, amennyiben nem ellentétesek az adott ügyletre vonatkozó feltételekkel.  

A Szolgáltatások más weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Az SSAB nem vállal felelősséget harmadik felek által létrehozott, birtokolt vagy közzétett azon tartalmakért, amelyekre az SSAB szolgáltatásai esetleg hivatkoznak, és az SSAB nem támogatja vagy ajánlja az ilyen harmadik felek tartalmait, termékeit vagy szolgáltatásait.

A Szolgáltatások és az azokban szereplő információk kizárólag az SSAB termékeire alkalmazandók. A Szolgáltatásokat vagy azok tartalmát, illetve az azokban szereplő információkat tilos az eredeti SSAB termékeken kívül más termékek tervezéséhez alkalmazni vagy felhasználni.

2. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés; jelszavak használata
Egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges lehet személyes felhasználói azonosító és személyes jelszó (felhasználói azonosító és jelszó a továbbiakban együttesen „Jelszavak”) megadására, kivéve, ha az adott szolgáltatáshoz az SSAB jelszó és felhasználói azonosító használata nélküli szabad hozzáférést biztosít. Az SSAB a Jelszavakat a regisztráció és az egyéb esetlegesen szükséges információk megadása és ellenőrzése után a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az SSAB-t a regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változásokról, pl. ha a jogosult felhasználóként megnevezett személy munkaviszonya lejár vagy megszűnik. A Felhasználó teljes mértékben felelős a Szolgáltatások Felhasználó Jelszavaival történő használatáért, valamint az ebből eredő esetleges költségekért és károkért.

A Felhasználó köteles a Jelszavait szigorúan bizalmasan kezelni és felügyelni, valamint köteles biztosítani, hogy a Jelszavak ne kerülhessenek harmadik félhez, illetve hogy azokat illetéktelen személy ne használhassa. A Felhasználó köteles a Szolgáltatások jogosulatlan használatát, a Jelszavak elvesztését vagy bármely más, a biztonságot veszélyeztető eseményt az SSAB-nál előre meghatározott kapcsolattartójának haladéktalanul bejelenteni.

Az SSAB vagy a többi jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Szolgáltatásokhoz – különösen azok terjesztése, továbbítása, bemutatása vagy nyilvános megjelenítése révén – harmadik felek számára hozzáférést biztosítson.

Az SSAB nem vállal felelősséget azért, hogy a Felhasználó Jelszavai a megfelelő személyek birtokában legyenek. Az ezzel kapcsolatos felelősség a Felhasználót terheli. Ha a Jelszavakat a Szolgáltatásokba való belépéskor helyesen adják meg, az SSAB nem köteles a Szolgáltatásba belépő személyazonosságának vagy a Felhasználó képviseleti jogának semmilyen más módon történő ellenőrzésére.

Miután a Felhasználó értesítette az SSAB-t Jelszavainak jogosulatlan használatáról vagy elvesztéséről, illetve a biztonság egyéb módon történő megsértéséről, az SSAB ezen Jelszavak tekintetében megszünteti a felhasználói jogosultságokat és/vagy lezárja a Szolgáltatásokat. Az ilyen típusú megszüntetés és/vagy lezárás után a Szolgáltatások nem használhatók a Jelszavakkal. 

3. Rendszerintegritás
A Szolgáltatások különböző végberendezéseken keresztül is elérhetők, ezért a rendelkezésre állás, a funkciók vagy a dizájn a használt végberendezésektől függően változhat. 

A Felhasználó által a Szolgáltatások eléréséhez használt hardver, szoftver és adatkommunikációs szolgáltatások technikai működőképességéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy programot, amely vírusokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon a Szolgáltatások megfelelő működésének korlátozására, megszakítására vagy megzavarására szolgál. A Felhasználó nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy programot sem, amelynek célja a Szolgáltatásokból származó információk vagy személyes adatok titokban történő megismerése vagy eltulajdonítása, illetve a Szolgáltatás rendszereinek másolása.

A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amely indokolatlanul vagy aránytalanul megterheli az SSAB infrastruktúráját, beleértve, de nem kizárólagosan a „spamek” vagy más hasonló kéretlen e-mailek tömeges küldésének technikáit.

Ha a Felhasználó veszélyezteti vagy megsérti a rendszer integritását, a Felhasználó teljes mértékben köteles megtéríteni az SSAB számára az ennek kapcsán felmerült károkat, beleértve, de nem kizárólagosan a különleges, a véletlenszerű, a következményes, a közvetlen vagy a közvetett károkat. Az SSAB nem vállal felelősséget a rendszer nem rendeltetésszerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.

4. Termékrendelések, eCommerce értékesítési feltételek A Felhasználási feltételek az SSAB eCommerce platformjának használatára is érvényesek. Az SSAB eCommerce platformján a termékek leszállítására vonatkozó szerződés abban az esetben jön létre, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
- megfelelő felhasználói bejelentkezés a portálra
- adott termékekre vonatkozó megrendelések leadása
- az SSAB elektronikusan visszaigazolja a megrendelést a megrendelés visszaigazolásában meghatározott feltételekkel.

A Vas- és acélipari termékek általános szállítási feltételei (ALBIF 2000) stb. annyiban vonatkoznak a termékek szállítására, amennyiben azok nem ellentétesek az SSAB és a Felhasználó által képviselt vásárló között írásban vagy elektronikus úton kötött megállapodással.

5. Adatkezelés és a magánélet védelme

Az SSAB a Szolgáltatások használatával kapcsolatban adatkezelési tevékenységet végezhet a Felhasználók személyes adataira, például a következőkre vonatkozóan: név, e-mail cím, a Felhasználó által képviselt vállalat, adott esetben az IP-cím hozzávetőleges helymeghatározási adatai, valamint a Felhasználó által önkéntesen megadott vagy a Szolgáltatások használata során gyűjtött egyéb lehetséges személyes adatok. Ha a személyes adatok továbbítása a Szolgáltatásokon keresztül történik, a Felhasználó felelős azért, hogy az ilyen személyes adatoknak az SSAB részére a Szolgáltatások céljaira történő továbbításához joga legyen, vagy a szükséges hozzájárulásokat megszerezze.

A személyes adatok kezelését részletesebben az SSAB Adatvédelmi szabályzata
ismerteti: https://www.ssab.com/privacy-statement.

 
A Szolgáltatások az SSAB weboldalainak eléréséhez és azok használatához sütiket (cookie) alkalmaznak. A sütik használatával kapcsolatos további információkért lásd az SSAB sütikre vonatkozó nyilatkozatát.

6. Felhasználói tartalom
„Felhasználói tartalom”: a Felhasználó által a Szolgáltatások számára elküldött tartalom, például a vállalattal kapcsolatos vagy üzleti és gyártási információk, valamint a Felhasználótól a Szolgáltatásokon keresztül vagy azok használata során összegyűjtött információk. A Felhasználó fenntartja az általa a Szolgáltatásokba beküldött anyagokhoz fűződő meglévő szellemi tulajdonjogok birtoklásának jogát. 

A Felhasználó ezúton biztosítja az SSAB számára az örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, átruházható, teljes mértékben megfizetett, jogdíjmentes és globális jogot a Felhasználói tartalom gyűjtésére, elérésére, tárolására, megőrzésére, letöltésére, módosítására és egyéb módon történő felhasználására vonatkozóan, a következők érdekében: 
- a Szolgáltatások biztosítása és üzemeltetése, beleértve, de nem kizárólagosan a hibaelhárítást, karbantartást, a felhasználók támogatását, az optimalizálásokat és fejlesztéseket, valamint a rendszer integritásának megőrzésével és az adatbiztonsággal kapcsolatos célokat.
- a Felhasználó és az SSAB közötti üzleti kapcsolat kezelése, valamint a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatások és termékkínálat biztosítása és javítása
- a Szolgáltatások, valamint a jövőbeni szolgáltatások fejlesztése és javítása, továbbá az SSAB termékkínálatának javítása és fejlesztése.
A Felhasználó garantálja, hogy nem küld olyan anyagot vagy tartalmat a Szolgáltatásokba, amely harmadik fél szellemi tulajdonjogai által védett, vagy amely nem törvényes.

A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja az SSAB-t abban az esetben, ha a Felhasználó által a Szolgáltatásokhoz beküldött tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít az SSAB ellen.

7. Titoktartás

A Szolgáltatásokban a Felhasználó rendelkezésére bocsátott tartalom és információk annyiban tartalmazhatnak az SSAB tulajdonát képező üzleti titkokat és bizalmas információkat – például az SSAB gyártási folyamataival és működésével kapcsolatos műszaki vagy kereskedelmi információkat vagy adatokat, üzleti terveket, pénzügyi információkat, nem nyilvános termékinformációkat, terveket és rajzokat – amennyiben ezek az információk bizalmasnak vannak jelölve, vagy észszerűen úgy kell értelmezni, hogy bizalmas jellegűek (a továbbiakban „Bizalmas információk”).

A Felhasználó köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan Bizalmas információt, amelyet a Szolgáltatások keretében vagy azok használatával kapcsolatban a Felhasználó tudomására hoznak, legyen az elektronikus adat, kinyomtatott dokumentum vagy bármilyen más formátumú információ. A Felhasználó nem adhatja át harmadik félnek, és nem használhatja fel a Bizalmas információkat, illetve sem közvetlenül, sem közvetve nem adhatja át és nem használhatja fel azokat a Szolgáltatások használatának céljától eltérő módon.

Nem minősül Bizalmas információnak az az információ, amely:

a) a nyilvánosságra hozatal időpontjában általánosan ismert vagy nyilvános, vagy amely egyébként korlátozás nélkül hozzáférhető.
b) a Felhasználási feltételek vagy a Felhasználók egyéb szerződéses kötelezettségeinek megsértése nélkül válik nyilvánossá.
c) az SSAB általi nyilvánosságra hozatalt megelőzően a Felhasználó birtokában volt, titoktartási korlátozás nélkül.
d) a címzett jogszerűen szerezte meg harmadik féltől, feltéve, hogy az ilyen információ jogszerűen volt az említett harmadik fél birtokában.

A Felhasználó gondoskodik arról, hogy mindazok, akik hozzáférnek vagy hozzáférhetnek a bizalmas információkhoz, tisztában legyenek a titoktartási kötelezettséggel, és azzal, hogy e kötelezettség rájuk is vonatkozik. A Felhasználó felelős azért, hogy megtegye a titoktartás megőrzése érdekében szükséges lépéseket. 

8. Szellemi tulajdonjogok

A Szolgáltatásokkal és azok tartalmával kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog az SSAB birtokában van. Szellemi tulajdonjogok: szabadalmak, szabadalmi jogok, szerzői jogok, védjegyek, kereskedelmi nevek, találmányok, formatervezési szabadalmak, üzleti titkok, know-how és/vagy bármely más szellemi és/vagy ipari tulajdonjog, valamint ezekből eredő alkalmazások. Minden jog fenntartva.

9. Felelősségkorlátozás

AZ SSAB A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN MINDEN GARANCIÁT KIZÁR, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, ILLETVE EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET. AZ EDDIG EMLÍTETTEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ SSAB NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBA- VAGY MEGSZAKÍTÁSMENTESEK LESZNEK. AZ SSAB NEM FELELŐS SEMMILYEN KÁRÉRT ÉS/VAGY ABBÓL EREDŐ KÖLTSÉGÉRT, LEGYEN AZ KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, ILLETVE KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN FOGLALT TARTALOM, INFORMÁCIÓK VAGY EREDMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK MEGHIÚSULÁSÁVAL KAPCSOLATOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A BEVÉTELKIESÉST, A VÁRT NYERESÉG ELMARADÁSÁT, AZ ELMARADT ÜZLETET VAGY AZ ELMARADT ÉRTÉKESÍTÉST, MÉG AKKOR SEM, HA AZ SSAB TUDOMÁSSAL BÍR AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN „KÁROK”). A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK MINDEN TARTALMA, INFORMÁCIÓJA VAGY EREDMÉNYEI „ÚGY, AHOGY VAN” ALAPON BIZTOSÍTOTTAK.

A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA, HOGY SEM AZ SSAB, SEM AZ SSAB BÁRMELY TISZTSÉGVISELŐJE, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA, IGAZGATÓJA, RÉSZVÉNYESE, ÜGYNÖKE, ALKALMAZOTTJA VAGY AZ SSAB BÁRMELY SZERVEZETE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓVAL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN AZ ALÁBBIAKBÓL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE EREDŐ, VAGY AZ ALÁBBIAKBÓL MÁS MÓDON FELMERÜLŐ, VAGY KÜLÖNÖSEN AZ ALÁBBIAK BÁRMELYIKÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT:

A) AZ SSAB BÁRMILYEN OKBÓL MEGAKADÁLYOZZA, HOGY A FELHASZNÁLÓ AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ HOZZÁFÉRJEN
B) A SZOLGÁLTATÁSOKBAN/ÁLTAL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK VAGY EREDMÉNYEK HAMISAK, TÉVESEK, PONTATLANOK VAGY HIBÁSAK;
C) A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGSZAKÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE
D) A SZOLGÁLTATÁSOKNAK ÉS A TARTALOMNAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATA, BELEÉRTVE AZOKAT A KÁROKAT, AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE ABBÓL EREDNEK, HOGY A FELHASZNÁLÓ A SZOLGÁLTATÁSOKRA TÁMASZKODIK, VAGY AZOKAT A KÁROKAT, AMELYEK BÁRMILYEN TÉVEDÉSBŐL, MULASZTÁSBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, HIBÁBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, ILLETVE MŰKÖDÉSI KÉSEDELEMBŐL, A SZÁLLÍTÁS ELMARADÁSÁBÓL, SZÁLLÍTÁSI HIÁNYOSSÁGBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDNEK.
E) ILLETÉKTELEN SZEMÉLY MEGSZERZI ÉS/VAGY HASZNÁLJA A FELHASZNÁLÓ JELSZAVAIT; VAGY
F) BÁRMELY OLYAN FELTÉTELEZÉS, PER, KÖVETELÉS VAGY EGYÉB ELJÁRÁS, AMELY AZON AZ ÁLLÍTÁSON ALAPUL, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALOM FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATA SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁT VAGY SZERZŐDÉSES JOGAIT.

A FELHASZNÁLÓK ELFOGADJÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÜK VAGY AZOK HASZNÁLATA SAJÁT BELÁTÁSUK ALAPJÁN ÉS SAJÁT KOCKÁZATUKRA TÖRTÉNIK, VALAMINT HOGY A FELHASZNÁLÓK KIZÁRÓLAGOSAN FELELŐSEK A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT. 
A Felek adott megállapodások tekintetében fennálló felelősségét az ilyen megállapodások és az azokhoz kapcsolódó feltételek tartalmazzák.

10. A használat megszűnése 
Az SSAB és a Felhasználó is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások használatát. Az ilyen megszűnésből eredően egyik felet sem terheli semmiféle kártérítési felelősség. A megszűnést követően a Felhasználó elveszíti az adott Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát. 

11. Alkalmazandó jog és választottbíróság

A Felhasználási feltételekre és a Szolgáltatásokra a svéd jogszabályok irányadók, és azokat e jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. A Felhasználási feltételekből és a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatosan felmerülő jogvitákat végső soron a stockholmi kereskedelmi kamara választottbírósági intézetének szabályai szerinti választottbírósági eljárás útján kell rendezni. A választottbírósági eljárásra Svédországban, Stockholmban kerül sor. A választottbírósági eljárás nyelve az angol.