Materiaalitehokkuus

Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta. SSAB:lle materiaalitehokkuus tarkoittaa, että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä.

Raudan ja teräksen tuotannossa valmistetaan myös monenlaisia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen takaisin raaka-aineiksi terästuotantoprosessiin vähentää luonnon neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää. Materiaalit, joita ei kierrätetä sisäisesti, jalostetaan sivutuotteiksi ja myydään yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy uusia tulovirtoja. Samalla hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla. Valinta sisäisen käytön ja ulkoisen myynnin välillä tehdään vastuullisuusarvioinnin periaatteita noudattaen.

SSAB:n painopisteenä kestävä kehitys

Merox

Pohjoismaiden alueella SSAB pyrkii optimoimaan omien sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon painottaen kestävää kehitystä ja arvon luomista.

SSAB:n Kierrätystoiminnot kattavat koko arvoketjun tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Toiminnot koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: materiaalien kierrättämisestä omaan tuotantoon, sivutuotteiden käsittelystä ja myynnistä ulkoisesti sekä sellaisen jätteen käsittelystä, jota ei voida kierrättää tuotantoon tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Tähän sisältyy Pohjoismaissa kaatopaikoille lähetettävän materiaalin käsittely. SSAB toimittaa sivutuotteita maailmanlaajuisesti. Vuosittain käsitellään noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita: noin puolet kierrätetään omaan tuotantoon ja kolmannes myydään ulkopuolisille asiakkaille. Jäljelle jäävä osa joko käytetään sisäisen infrastruktuurin rakentamisessa tai välivarastoidaan. Vain noin 5 prosenttia toimitetaan kaatopaikalle..

Jäterenkaiden kierrätystä Alabamassa

SSAB Americas on toteuttanut Alabamassa jäterenkaiden kierrätysohjelmaa, jossa jäterenkaita hyödynnetään valokaariuunien panostuksessa korvaamaan hiiltä.

Vuodesta 2003 SSAB on kierrättänyt yli viisi miljoonaa jäterengasta. Ohjelma tukee myös SSAB:n Foundation for Education -koulutussäätiötä. SSAB on tehnyt kymmenen vuoden ajan 100 000 dollarin vuosittaisia lahjoituksia paikallisille kouluille perustarvikkeiden ja -laitteiden ostamista varten, mikä on ollut suoraa seurausta jäterenkaiden kierrätysohjelmasta saaduista kustannussäästöistä.

 

Sivutuotteiden ulkoinen myynti

Construction of roads

Kaikkea materiaalia ei ole järkevää kierrättää terästuotannossa. Joissakin tapauksissa uusia tulovirtoja luodaan jalostamalla materiaali sivutuotteiksi ja myymällä ulkoisille asiakkaille käytettäväksi tuotteina tai raaka-aineina heidän sovelluksissaan ja prosesseissaan.

Esimerkiksi masuunikuonaa myydään tienrakennukseen, maatalouteen kalkitukseen ja sementtiteollisuuteen. Vuosittain rautamalmipohjaisen terästuotannon sivutuotteista noin kolmannes jalostetaan sivutuotteiksi ja myydään ulkoisesti.

Jätehuolto ja kaatopaikat

Tuotantoprosesseissa syntyy myös sivutuotteita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa ympäristöllisesti tai taloudellisesti kelvollista sovellusta. Nämä sivutuotteet on siksi poistettava prosessikierrosta. SSAB:llä tämäntyyppistä jätettä on muun muassa savukaasuista syntyvä liete, jota ei voida sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien takia hyödyntää. Laki ja valtion viranomaiset säätelevät tiukasti yrityksen kaatopaikkojen hallinnointia ja valvontaa. Kaatopaikoille toimitettava jäte on käsiteltävä niin, että sekin voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa. SSAB kehittää jatkuvasti menetelmiä materiaaleille, jotka tänä päivänä toimitetaan kaatopaikoille. Tavoitteena on parantaa hyötykäyttöä pysyvästi 50 000 tonnia vuodessa vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasosta. SSAB Americas ei omista tai hallinnoi jätteenkuljetusvälineitä tai kaatopaikkoja ja käyttää ainoastaan valtion hyväksymiä kaatopaikkoja. Ennen kuin jäte luokitellaan kaatopaikkamateriaaliksi, sille suoritetaan huolellinen testaus ja sen luokittelee erikoistunut kolmas osapuoli.

Materiaalin kierrätys SSAB:n teräksenvalmistusprosessissa

Material efficiency

Materiaalien kierrätys takaisin teräksenvalmistusprosesseihin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta ja pienentää tuotantokustannuksia.

SSAB:n Pohjoismaiden terästuotannossa saadaan myös useita arvokkaita sivutuotteita, jotka voidaan kierrättää. Vuosittainen sivutuotemäärä on noin neljä miljoonaa tonnia, ja tästä määrästä keskimäärin puolet kierrätetään takaisin SSAB:n teräksentuotantoprosesseihin. Esimerkiksi Luulajassa otettiin vuonna 2014 käyttöön uusi lietteenkuivatusmenetelmä. Menetelmällä jalostetaan briketeiksi vuosittain 10 000 – 20 000 tonnia lietettä, jota syntyy tavanomaisessa happeen perustuvassa teräksenvalmistuksessa. Briketit voidaan käyttää raaka-aineena sen sijaan, että materiaali joutuisi kaatopaikalle. Lisäksi jatkuvan valun prosessissa tuotettavaa senkkakuonaa käytetään raaka-aineena masuunissa sen sijaan, että kuona toimitettaisiin kaatopaikalle. Raahessa rikinpoistokuona hyödynnetään sisäisessä infrastruktuurin rakentamisessa. Kehitystyön tuloksena Raahen senkkakuona hyödynnetään kokonaan. Metallinen jae palautetaan takaisin raudan- ja teräksenvalmistusprosessiin. Ei-metallinen karkea jae käytetään masuuneilla, jossa se korvaa kalkkikiveä. Tämän lisäksi jäljelle jäävä hieno jae myydään kalkitukseen maatalouteen, jossa se korvaa luonnon kalkitusaineita.