Käyttöehdot – SSAB:n digitaaliset palvelut ja verkkosivustot ("Käyttöehdot")

Päivitetty viimeksi lokakuussa 2022

1. Yleistä
Nämä Käyttöehdot koskevat SSAB AB:n tai SSAB-konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden (jäljempänä ”SSAB”) tarjoamien sellaisten verkkosivustojen ja digitaalisten palvelujen käyttöä, joita kulloinkin pidetään saatavilla SSAB:n verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja muilla digitaalisilla alustoilla, ja joihin lukeutuvat esimerkiksi eCommerce, MySSAB-portaali, laskurit ja muut sovellukset (jäljempänä ”Palvelut”). Joihinkin SSAB:n tarjoamiin digitaalisiin palveluihin ja sovelluksiin saatetaan soveltaa erityisiä ehtoja, jotka ovat etusijalla näihin Käyttöehtoihin nähden, jos näiden ehtojen kesken ilmenee ristiriitoja.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan SSAB:n ja Palvelujen Käyttäjien sekä niiden edustamien organisaatioiden väliseen suhteeseen.  ”Käyttäjällä” tarkoitetaan palveluja käyttävää yksittäistä käyttäjää sekä yhtiöitä ja organisaatioita, joiden nimissä yksittäinen käyttäjä Palveluita käyttää. Hyväksyessään nämä Käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on laillinen oikeus hyväksyä Käyttöehdot edustamansa yhtiön tai organisaation puolesta.

Palvelujen käyttö edellyttää näiden Käyttöehtojen hyväksymistä joko antamalla nimenomainen vahvistus tai epäsuorasti palveluja käyttämällä, ja joskus vaaditaan myös rekisteröitymistä palvelujen käyttäjäksi ja/tai lisenssimaksun maksamista. 

SSAB pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja/tai täydentää näitä Käyttöehtoja tarpeen mukaan. Jos tällainen muutos Käyttöehtoihin tehdään, Palvelujen käytön jatkaminen katsotaan uuden version hyväksymiseksi. Joidenkin Palvelujen yhteydessä Käyttäjää voidaan vaatia hyväksymään näiden Käyttöehtojen uusi versio seuraavan kirjautumisen tai rekisteröinnin uusimisen yhteydessä tai muulla SSAB:n vaatimalla tavalla. SSAB pidättää itsellään oikeuden määrittää, mitä Palveluja kulloinkin on Käyttäjän saatavilla. SSAB pidättää myös oikeuden muuttaa ja muokata Palveluja ja niiden ominaisuuksia ajoittain.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi eComin kautta tai muulla tavoin tilattujen ja ostettujen SSAB:n tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen sovelletaan erityisiä sopimusehtoja. Jos nämä Käyttöehdot ovat ristiriidassa SSAB:n ja käyttäjän välisten kauppaehtojen kanssa, kauppaehtoja sovelletaan ensisijaisesti. Näissä tapauksissa näitä Käyttöehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tiettyä kauppaa koskevien ehtojen kanssa.  

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. SSAB ei vastaa kolmansien osapuolten luomasta, omistamasta tai julkaisemasta sisällöstä, johon SSAB:n Palvelut voivat linkittää, eikä SSAB suosi tai suosittele tällaisten kolmansien osapuolten sisältöä, tuotteita tai palvelua.

Palvelut ja niiden tiedot koskevat vain SSAB:n tuotteita. Palveluja tai niiden sisältöä/tietoja ei saa soveltaa tai käyttää muiden kuin alkuperäisten SSAB-tuotteiden suunnitteluun.

2. Palvelujen käyttö, Salasanojen käyttö
Joidenkin Palvelujen käyttö voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa (käyttäjätunnus ja salasana yhdessä jäljempänä ”Salasanat”), ellei SSAB tarjoa kyseistä Palvelua vapaaseen käyttöön ilman salasanoja ja käyttäjätunnusta. SSAB toimittaa Salasanat Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sen jälkeen, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt ja lähettänyt muut mahdollisesti vaaditut tiedot ja SSAB on tarkastanut tiedot. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan SSAB:lle viipymättä kaikista rekisteröinnin aikana annettuihin tietoihin tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi Palvelujen käyttöön rekisteröidyn henkilön työsuhteen päättymisestä. Käyttäjä on täydessä vastuussa Salasanoillaan tapahtuvasta Palvelujen käytöstä sekä käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista.

Käyttäjän on pidettävä Salasanansa ehdottoman luottamuksellisina ja varmistettava, että Salasanoja ei anneta kolmansille osapuolille ja että kukaan ulkopuolinen henkilö ei käytä niitä. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palvelujen luvattomasta käytöstä, Salasanojen kadottamisesta tai muista turvallisuutta vaarantavista tapahtumista SSAB:n yhteyshenkilölle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta antaa kolmansille osapuolille pääsyä Palveluihin jakamalla, lähettämällä, esittämällä tai näyttämällä niitä julkisesti ilman SSAB:n lupaa.

SSAB ei vastaa siitä, että Käyttäjän Salasanat ovat niihin oikeutettujen henkilöiden hallussa. Vastuu asiasta on Käyttäjällä. Jos Salasanat annetaan oikein Palveluihin kirjautuessa, SSAB:llä ei ole velvollisuutta todentaa kirjautujan henkilöllisyyttä tai oikeutta edustaa Käyttäjää muulla tavoin.

Kun Käyttäjä on ilmoittanut SSAB:lle Salasanojensa luvattomasta käytöstä tai katoamisesta tai muusta tietoturvaloukkauksesta, SSAB lopettaa käyttöoikeudet ja/tai sulkee palvelut kyseisten Salasanojen osalta. Tällaisen lopettamisen ja/tai sulkemisen jälkeen Palveluja ei voi käyttää Salasanoilla. 

3. Palvelujen käyttö ja tietoturva
Palveluja voi käyttää erilaisten päätelaitteiden kautta. Saatavuus, ominaisuudet tai suunnittelu voivat vaihdella käytössä olevien päätelaitteiden mukaan. 

Käyttäjä vastaa Palvelujen käyttöön käytettävien laitteistojen, ohjelmistojen ja tiedonsiirtopalvelujen teknisestä toiminnasta. Käyttäjä ei saa käyttää laitteita tai ohjelmistoja, jotka sisältävät viruksia tai jotka muutoin on tarkoitettu vahingoittamaan tai häiritsemään Palvelujen toimintaa tai keskeyttämään se. Käyttäjä ei saa käyttää laitetta tai ohjelmistoa, jonka tarkoituksena on kaapata tai ottaa haltuunsa Palveluista peräisin olevia tietoja tai henkilötietoja tai kopioida Palvelujen elementtejä.

Käyttäjä ei saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka aiheuttavat kohtuutonta tai suhteetonta SSAB:n infrastruktuurin kuormitusta, mukaan lukien roskapostien lähettäminen tai muut tavat lähettää massasähköposteja pyytämättä.

Jos Käyttäjä vaarantaa tai rikkoo järjestelmän eheyden, Käyttäjä korvaa täysimääräisesti SSAB:lle aiheutuneet vahingot, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta erityiset, välilliset, suorat tai epäsuorat vahingot ja seurannaisvahingot. SSAB ei vastaa järjestelmän väärinkäytön tai virheellisen käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

4. Tuotetilaukset ja eCommercen myyntiehdot Nämä Käyttöehdot koskevat myös SSAB:n eCommerce-alustan käyttöä. Tuotteiden toimitussopimus solmitaan SSAB:n verkkokauppa-alustalla, kun seuraavat ehdot täyttyvät kumulatiivisesti:
– oikeat Käyttäjän kirjautumistiedot syötetään portaaliin
– Käyttäjä tekee tuotetilauksen
– SSAB vahvistaa tilauksen sähköisesti tilausvahvistuksessa mainituin ehdoin.

Rauta- ja terästuotteiden toimitusta jne. koskevia yleisiä ehtoja ALBIF 2000 sovelletaan tuotteiden toimitukseen siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa SSAB:n ja Käyttäjän edustaman yhtiön tai organisaation välillä kirjallisesti tai elektronisesti tehtyjen sopimusten kanssa.

5. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

SSAB voi käsitellä Palvelujen käytön yhteydessä esimerkiksi seuraavia Käyttäjien henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, Käyttäjän edustama yritys, likimääräiset IP-osoitteen sijaintitiedot sekä muut mahdolliset Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tai Palvelujen käytön aikana kerätyt henkilötiedot. Jos henkilötietoja siirretään Palvelujen kautta, Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus tai että hän on saanut tarvittavat suostumukset henkilötietojen siirtämiseen SSAB:lle palveluja varten.

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin SSAB:n tietosuojaselosteessa
https://www.ssab.com/privacy-statement.

 
Palvelut hyödyntävät evästeitä SSAB:n verkkosivuille siirtymisessä ja käytössä. Lisätietoja evästeiden käytöstä on SSAB:n evästekäytännössä.

6. Käyttäjän Materiaali
”Käyttäjän Materiaalilla” tarkoitetaan Käyttäjän Palveluihin lähettämää sisältöä, esimerkiksi sen edustamaan yritykseen liittyviä tietoja tai liiketoiminta- ja tuotantotietoja sekä tietoja, jotka Käyttäjästä on kerätty Palvelujen kautta tai niiden käytön aikana. Kaikki Käyttäjän Palveluihin lähettämien materiaalien immateriaalioikeudet pysyvät Käyttäjällä. 

Käyttäjä myöntää SSAB:lle pysyvän, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, siirrettävän, vastikkeettoman ja maailmanlaajuisen oikeuden kerätä, käyttää, tallentaa, säilyttää, ladata, muokata ja muulla tavoin hyödyntää Käyttäjän Materiaalia seuraaviin tarkoituksiin:
Palvelujen tarjoaminen ja käyttö, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta vianmääritys, ylläpito, Käyttäjien tukeminen, optimoinnit ja parannukset sekä järjestelmän eheys ja tietosuojatarkoitukset
Käyttäjien ja SSAB:n välisen liikesuhteen hallinta sekä palvelujen ja tuotevalikoiman tarjoaminen Käyttäjälle ja niiden parantaminen
Palvelujen sekä tulevien palvelujen kehittäminen ja parantaminen sekä SSAB:n tuotevalikoiman parantaminen ja kehittäminen.
Käyttäjä vakuuttaa, että se ei toimita Palveluihin mitään materiaalia tai sisältöä, joka on kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien suojaamaa tai laitonta.

Käyttäjä suostuu hyvittämään SSAB:lle ne vahingot ja puolustamaan SSAB:ta kustannuksellaan, jos kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin SSAB:tä vastaan Käyttäjän Palveluihin tuoman sisällön vuoksi.

7. Luottamuksellisuus

Palveluissa Käyttäjän saatavilla oleva sisältö ja tiedot voivat sisältää SSAB:n liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja, kuten teknisiä tai kaupallisia tietoja tai SSAB:n tuotantoon ja toimintaan liittyviä tietoja, liiketoimintasuunnitelmia, taloudellisia tietoja, ei-julkisia tuotetietoja, suunnitelmia ja piirustuksia, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on kohtuudella ymmärrettävä luottamuksellisiksi (jäljempänä ”Luottamukselliset Tiedot”).

Käyttäjän on pidettävä täysin luottamuksellisina kaikki Käyttäjälle Palveluissa tai niiden käytön yhteydessä luovutetut Luottamukselliset Tiedot, olivatpa ne sähköisessä muodossa, paperitulosteina tai muussa muodossa. Käyttäjä ei saa luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja kolmansille osapuolille, paljastaa niitä tai käyttää niitä suoraan tai välillisesti muutoin kuin Palvelujen käytön yhteydessä.

Tietoja ei katsota luottamuksellisiksi seuraavissa tilanteissa:

a) tiedot ovat tietojen luovuttamishetkellä yleisesti tiedossa tai tunnettuja tai julkisia tietoja tai muuten käytettävissä ilman rajoituksia.
b) tiedoista tulee julkisia muutoin kuin näiden Käyttöehtojen rikkomisen vuoksi tai käyttäjien muiden sopimusvelvoitteiden rikkomisen vuoksi
c) tiedot ovat olleet Käyttäjän hallussa ilman Käyttäjään kohdistuvia luottamuksellisuusrajoituksia ennen kuin SSAB on saanut tiedot haltuunsa.
d) vastaanottaja on saanut tiedot kolmannelta osapuolelta edellyttäen, että kyseiset tiedot ovat laillisesti kyseisen kolmannen osapuolen hallussa.

Käyttäjä varmistaa, että muut henkilöt, joilla on tai saattaa olla pääsy Luottamuksellisiin Tietoihin, ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta ja ovat velvoitettuja salassapitoon. Käyttäjä on vastuussa tarvittavista toimenpiteistä luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. 

8. Immateriaalioikeudet

SSAB omistaa kaikki Palvelujen ja niiden sisällön Immateriaalioikeudet. "Immateriaalioikeudet" tarkoittavat mitä tahansa patentteja, patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, keksintöjä, mallioikeuksia, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja/tai muita immateriaali- ja/tai teollisoikeuksia ja niiden hakemuksia. Kaikki oikeudet pidätetään.

9. Vastuunrajoitus

SSAB KIISTÄÄ KAIKKI PALVELUIHIN LIITTYVÄT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTETTÄVYYTTÄ KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SSAB EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA PALVELUJEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI KÄYTÖN HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ. SSAB EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA TAI NIIDEN JOHDOSTA AIHEUTUVISTA KULUISTA SIITÄ RIIPPUMATTA OVATKO NE SUORIA TAI EPÄSUORIA VAHINKOJA, JA JOHTUVATKO NE SUORAAN TAI EPÄSUORASTI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUITA TAI PALVELUJEN SISÄLTÖÄ, TIETOJA TAI TULOKSIA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA TULONMENETUKSET, LIIKETOIMINNAN VÄHENTYMINEN TAI KESKEYTYMINEN TAIKKA LIIKEVOITTOJEN TAI MYYNNIN MENETYKSET, VAIKKA SSAB:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA (YHTEISESTI JÄLJEMPÄNÄ ”VAHINGOT”). PALVELUT JA NIIDEN SISÄLTÖ, TIEDOT TAI TULOKSET ANNETAAN SAATAVILLE ”SELLAISENAAN”.

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ SSAB:N TOIMIHENKILÖT, TYTÄRYHTIÖT, JOHTAJAT, EDUSTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT TAI MITKÄÄN SSAB:N YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORAAN TAI AIHEUTUVAT MUULLA TAVOIN ERITYISESTI SEURAAVISTA TILANTEISTA:

A) SSAB ESTÄÄ MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ KÄYTTÄJÄN PÄÄSYN PALVELUIHIN
B) PALVELUISSA ANNETUT TAI PALVELUIHIN LIITTYVÄT TIEDOT TAI TULOKSET OVAT VÄÄRIÄ, VIRHEELLISIÄ, EPÄTARKKOJA TAI VIALLISIA
C) PALVELUJEN KESKEYTTÄMINEN, LAKKAUTUS TAI PÄÄTTÄMINEN MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ
D) PALVELUJEN JA NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ, TAI VIOISTA, PUUTTEISTA, VIRHEISTÄ TAI VIIVEISTÄ TOIMINNASSA, EPÄONNISTUNEISTA TAI VIRHEELLISISTÄ TOIMITUKSISTA TAI HÄIRIÖISTÄ PALVELUIDEN TOIMINNASSA
E) KÄYTTÄJÄN TAI VALTUUTETUN HENKILÖN SALASANOJEN PÄÄTYMINEN VALTUUTTAMATTOMALLE HENKILÖLLE JA/TAI SIITÄ JOHTUVA NIIDEN KÄYTTÖ TAI
F) KAIKKI SYYTTEET, KANTEET, VAATEET TAI MUUT MENETTELYT, JOTKA PERUSTUVAT VÄITTEESEEN SIITÄ, ETTÄ PALVELUJEN JA NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ RIKKOO IMMATERIAALIOIKEUKSIA TAI MUUTA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUTTA.

KÄYTTÄJÄT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ SIIRTYMINEN PALVELUIHIN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖ TAPAHTUVAT OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄT OVAT YKSINOMAAN VASTUUSSA KAIKISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUIDEN KÄYTTÄMISESTÄ.
Erityisiä sopimuksia koskeva osapuolten vastuu sisältyy tällaisiin sopimuksiin ja niihin liittyviin ehtoihin.

10. Käytön lopettaminen
SSAB tai käyttäjä voi lopettaa Palvelujen käytön milloin tahansa. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta korvauksiin käytön lopettamisen yhteydessä. Käytön loppuessa Käyttäjä menettää oikeuden käyttää Palveluja tai osaa niistä. 

11. Sovellettava laki ja välimiesmenettely

Näihin Käyttöehtoihin ja palveluihin sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Näistä Käyttöehdoista ja Palveluista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, Ruotsi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.