Terveys ja turvallisuus

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Turvallisen työympäristön varmistaminen laitoksissamme toimiville työntekijöille, urakoitsijoille ja vierailijoille on meille ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisella SSAB:n työntekijällä on henkilökohtainen velvollisuus työskennellä turvallisesti joka päivä. Se on SSAB:llä työskentelemisen olennainen edellytys. Työturvallisuus on sisällytetty johtamisjärjestelmäämme.
Turvallisuuden ohella SSAB:llä keskitytään ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja henkilöstön yleisen hyvinvoinnin parantamiseen.

 

Keskittyminen turvallisuuteen

SSAB pyrkii tavoitteeseensa eli nollaan tapaturmaan tai työstä johtuvaan vammaan tai sairauteen seuraavin tavoin:

  • Varmistamalla, että turvallisuus otetaan huomioon kaikissa toimissa ja päätöksissä koko yhtiössä.
  • Tekemällä yhteistyötä tapaturmien ja työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi tunnistamalla ja arvioimalla riskit sekä poistamalla ne.
  • Estämällä onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden toistumisen tunnistamalla ja poistamalla järjestelmällisesti niiden juurisyyt.
  • Linjaorganisaatio vastaa turvallisuudesta apunaan työturvallisuusalan erikoisasiantuntijat. Kaikki SSAB:n työntekijät ovat kuitenkin vastuussa omasta ja muiden samassa työpaikassa työskentelevien turvallisuudesta. Jos työtoveri tai urakoitsijan edustaja ottaa riskejä tai laiminlyö sovittuja turvallisuussääntöjä, jokaisen vastuulla on keskeyttää työ ja opastaa toimimaan oikein. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, sitä ei saa jatkaa lainkaan.
  • Varmistamalla, että kaikki esimiehet johtavat omalla esimerkillään. He vastaavat työympäristöstä, joten heidän on myös toimittava hyvinä roolimalleina.
  • Varmistamalla, että kaikki työntekijät saavat kaiken tarvitsemansa ohjeistuksen sekä turvallisen työnteon kannalta tarvittavan koulutuksen ja työkalut..
  • Noudattamalla kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä SSAB:n omia vaatimuksia, tai ylittämällä ne.
  • Sopimalla selkeät tavoitteet ja huolehtimalla säännöllisen seurannan avulla, että nämä tavoitteet täyttyvät.

 

Työhyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino

Työhyvinvointi tarkoittaa, että tunnet olosi hyväksi työpaikalla. Se tarkoittaa myös sitä, että työtehtävät ovat mielekkäitä, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa, ja että työntekijä on terve ja pystyy suoriutumaan tehtävistään. SSAB tarjoaa henkilöstölleen hyvinvoinnin edellyttämän ympäristön ja välineet – turvallisesta työympäristöstä aina terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmiin. Tarjoamme ja kannustamme työntekijöitämme hyödyntämään ennaltaehkäisevän terveydenhoidon palveluita.

 

Sertifioinnit

SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen OHSAS 18001 -standardin vaatimukset.

 

Urakoitsijoiden turvallisuus

Joka vuosi SSAB:llä työskentelee satoja muiden yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Meille on ensiarvoisen tärkeää varmistaa kaikkien tiloissamme toimivien henkilöiden turvallisuus, olivatpa nämä sitten omaa henkilöstöämme, urakoitsijoita tai vierailijoita. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden. Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme heidän turvallisuustietoisuuttaan.

Watch our safety videos

Be responsible. Act safely. For yourself.

Be responsible. Act safely. For your coworkers and customers.

Be responsible. Act safely. For your family and friends.