ihmiset
ihmiset

Johtaminen SSAB:llä

Tuloskeskeinen organisaatio

Terästeollisuudessa on teräksentuotannon lisäksi kyse myös ihmisistä. Siksi SSAB haluaakin olla hyvä työpaikka ja houkutteleva työnantaja. Haluamme, että henkilöstömme kokee olevansa osa työyhteisöä, ja että työntekijämme ovat motivoituneita kehittämään itseään.

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää hyvää sopeutumiskykyä, ja mielestämme jokainen voi ja jokaisen pitäisikin olla johtaja. Johtaminen on ennen kaikkea työtovereiden tukemista ja valmentamista yksilöllisen motivaation löytämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Työtovereille se on halua ja rohkeutta ottaa vastuuta sekä kokonaisuudesta että sen osista. Johtaminen on sekä itsensä että muiden johtamista.

Johtajuus SSAB:llä perustuu SSAB One -johtamisfilosofiaamme, jossa pyritään jatkuvaan parantamiseen. SSAB One sisältää SSAB:n vision, arvot ja periaatteet. Yhdessä ne näyttävät meille suunnan ja luovat perustan toiminnallemme. Johtamisfilosofia ei tarkoita jotain sellaista, mitä vain esimiehet tekevät, vaan ajattelua, joka on olennaista jokaiselle meistä.SSAB:n esimieskriteerit

SSAB One -johtamisfilosofian toteuttamiseksi esimiehillä on oltava tietyt ominaisuudet (ks. alla). Nämä ominaisuudet eli SSAB:n esimieskriteerit lähtevät esimiehestä itsestään ihmisenä sekä johtajana. Panostamalla itsetuntemukseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen esimiehet voivat johtaa omalla esimerkillään ja toimia inspiraationlähteinä ja roolimalleina muille. Tämä on perusta sille jatkuvan parantamisen kulttuurille, jonka SSAB haluaa luoda.

Ensimmäisen kahden ominaisuuden kautta SSAB:n esimiehet voivat luoda tilanteen, jossa yksilöllinen kehitys ja organisaation kehittyminen pysyvät tasapainossa ja henkilöstölle annetaan mahdollisuus kehittyä. Samalla esimiehet oppivat tuntemaan yrityksen työntekijät, heidän kykynsä ja motivaationlähteensä paremmin.

Tällainen johtamistapa antaa energiaa ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Näiden periaatteiden ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävän työn avulla päästään haluttuihin tuloksiin.

Huipputuloksia saavuttavat tiimit

Me SSAB:llä haluamme luoda kulttuurin, jossa tehokas tiimityö perustuu keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön ja tiimit yltävät erinomaisiin tuloksiin. Avoimuus ja luottamus ovat hyvin toimivien ja tuottavien työryhmien ominaisuuksia. Hyvin toimivalla, huipputuloksia saavuttavalla tiimillä on seuraavat kymmenen ominaisuutta:

 • Tavoitteiden saavuttaminen ja työskentely edellyttävät yhteistyötä. Tehokkaan tiimin perusedellytys on sen jäsenten keskinäinen riippuvuus. Tiimin jäsenet tarvitsevat toisiaan päästäkseen haluttuihin tuloksiin.
 • Jäseniä ei ole liikaa. Menestyvässä tiimissä on vain sen verran jäseniä kuin tiimin tehtävän toteuttaminen edellyttää.
 • Tavoitteet ovat selkeät ja niistä on sovittu etukäteen. Tiimin tavoitteet ovat sen jäsenille selvät, ja niistä ollaan samaa mieltä. Odotukset ovat selkeitä ja realistisia.
 • Roolit ovat selkeitä ja ne hyväksytään. Jäsenet hyväksyvät heille määritellyt roolit, ja heillä on riittävä kyky ja taidot suoriutua tehtävistään.
 • Johtaminen mukautuu tiimin tarpeisiin. Tiimin vetäjä muuttaa tarvittaessa johtamistyyliään tiimin tarpeiden mukaisesti.
 • Avoin viestintä ja palautteen antaminen. Tehokkaissa tiimeissä viestitään avoimesti ja pyydetään aktiivisesti palautetta tiimin tehokkuudesta ja suorituksista.
 • Tehokas ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Tiimi käyttää riittävästi aikaa ongelmien ratkaisemisen ja päätöksenteon suunnitteluun.
 • Päätökset toteutetaan ja niitä arvioidaan. Hyviin tuloksiin yltävässä tiimissä toteutetaan jäsenten tekemät päätökset ja ratkaisut, ja jäsenet ovat vastuussa päätösten mukaisesti toimimisesta sekä itselleen että muille.
 • Ristiriitojen ratkaiseminen tehokkaasti. Tiimi on yhtenäinen ja sen jäsenet ovat yhteistyökykyisiä. Tiimillä on myös selkeä strategia ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Tuntee itsensä

 • Ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa
 • Kuuntelee kärsivällisesti, ennen kuin kertoo oman näkemyksensä
 • Käsittelee palautetta parantamisehdotuksina

Näyttää esimerkkiä

 • Toimii eettisesti, SSAB:n arvojen ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti
 • Arvostaa ihmisiä ja pyrkii monimuotoisuuteen
 • Osoittaa sitoutumista tiimiin ja työnantajaan

Antaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä

 • Tarjoaa yksilöille ja tiimeille mahdollisuuksia kehittyä
 • Antaa rakentavaa palautetta ja valmentaa
 • Jakaa omaa asiantuntemustaan ja tietämystään muiden kanssa

Energisoi

 • Innostaa ja inspiroi muita
 • Edistää vuoropuhelua

Parantaa toimintaa

 • Luo jatkuvalle parantamiselle suotuisan työympäristön
 • Edistää oppimista onnistumisista ja epäonnistumisista
 • On utelias, avarakatseinen ja aloitteellinen
 • Edistää yhteistyötä tiimien ja toimintojen välillä

Saavuttaa tuloksia

 • Asettaa turvallisuuden etusijalle
 • Selkiyttää tärkeitä tavoitteita
 • Rohkenee tehdä ja toteuttaa päätöksiä
 • Edistää asiakastyytyväisyyttä

Huipputuloksia saavuttavat tiimit

Yksi tärkeä piirre SSAB:n kaltaisissa innovaatioihin kannustavissa ja laatua arvostavissa yrityksissä on tehokkaiden tiimien kehittämisen ja toiminnan mahdollistaminen. Tiiminvetäjän tärkeimpänä tehtävänä on viestiä tiimille sen tehtävä ja tavoitteet selkeästi, ja näiden on liityttävä organisaation yleiseen tehtävään ja tavoitteisiin. Tiimille on myös annettava sen tarvitsema tuki ja resurssit, jotta se pääsisi tavoitteisiinsa ja täyttäisi tehtävänsä. Jos koko organisaatio tuntee tiimin tavoitteet, yhteistyö organisaation muiden tiimien kanssa on helpompaa.