Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB

Poslední aktualizace: březen 2020

Toto Prohlášení k ochraně soukromí vás informujeme o tom, jak skupina společností SSAB, mimo jiné včetně dceřiných společností Tibnor a Ruukki, (dále jen „SSAB“) zpracovává osobní údaje. Zde se dozvíte, jaké osobní údaje společnost SSAB shromažďuje, používá a sdílí, k jakému účelu je shromažďuje a jaká jsou práva uživatelů. Uživatelé mohou být zákazníci společnosti SSAB, zástupci korporátních zákazníků, potenciální zákazníci, zástupci dodavatelů, další zprostředkovatelé a obchodní partneři, návštěvníci společnosti nebo uživatelé internetu a digitálních médií, kteří navštěvují webovou stránku a další platformy digitálních služeb (dále jen „uživatelé“).

Webové stránky společnosti SSAB mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Na tyto webové stránky a služby se vztahují prohlášení k ochraně soukromí od těchto třetích stran. Společnost SSAB nenese žádnou odpovědnost za prohlášení k ochraně soukromí od třetích stran ani za zpracování osobních údajů v rámci operací třetích stran. Věnujte prosím pozornost prohlášením o ochraně soukromí a následným změnám.

 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

V souladu s platnou legislativou upravující ochranu speciálních údajů je správcem údajů společnost SSAB AB (registrační číslo: 556016-3429, adresa: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Švédsko), a to pro veškeré údaje zpracovávané na úrovni korporace, například pro marketingové a digitální nástroje, které jsou poskytovány společnostem ze skupiny SSAB. Přidružená společnost SSAB je kromě toho považována za správce v samostatném smluvním nebo jiném vztahu spolupráce nebo v souvislosti s určitým zákonným zpracováním osobních údajů. Vedle správce údajů se můžete obrátit na primární kontakt pro otázky v oblasti ochrany soukromí ve společnosti SSAB na adrese: e-mail: data.privacy@ssab.com

Společnost SSAB je povinna zajistit zpracování osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

 

2. PRÁVNÍ VÝCHODISKO A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje uživatelů k různým účelům, které jsou vysvětleny dále.

2.1 Smluvní a jiná interakce se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je dodávat produkty a služby společnosti SSAB, jakož i zdrojové služby a materiál pro obchodní potřeby společnosti SSAB, a poskytovat webové stránky a další digitální služby. Zpracování osobních údajů vychází především ze smlouvy a zahrnuje také zpracování osobních údajů potřebných před uzavřením smluvního vztahu se společností nebo organizací, kterou uživatel zastupuje, v některých případech také přímo s uživatelem.

2.2 Marketing a komunikace

Osobní údaje uživatelů se používají pro marketingové účely a správu komunikace s uživateli. Vzhledem k tomu vychází zpracování osobních údajů z oprávněného zájmu společnosti SSAB poskytovat uživatelům na svých webových stránkách, dalších digitálních platformách a prostřednictvím služeb relevantní a aktuální informace. Zpracování osobních údajů vychází také z oprávněného zájmu společnosti SSAB podporovat nejnovější výrobky a služby této společnosti, provádět personalizaci nabídky pro uživatele a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.

Marketing prováděný elektronickou cestou vyžaduje v některých regionech a v jistých případech předchozí souhlas uživatele, například se zasíláním marketingových zpráv. Další informace o marketingové komunikaci a právech uživatelů v této souvislosti najdou uživatelé dále v čl. 6.

2.3 Účel vývoje produktů a služeb

Cílem společnosti SSAB je poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby a zajistit uživatelům relevantní informace o těchto produktech a službách. Proto společnost SSAB smí používat osobní údaje k analyzování trhu, skupin uživatelů a smí používat webové stránky k vývoji a zdokonalování webových stránek, produktů a služeb společnosti SSAB. Zpracování osobních údajů vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB růst a rozvíjet se.

Společnost SSAB využívá cookies a podobné přístupy ke statistickým účelům a k vytvoření anonymní, souhrnné statistiky, která umožní společnosti SSAB pochopit, jak uživatelé webové stránky používají, a pomůže zvýšit uživatelskou přívětivost webových stránek. Další informace najdete vProhlášení společnosti SSAB o souborech cookies.

2.4 Bezpečnost informací a zařízení

Společnost SSAB smí zpracovávat technické údaje, a to včetně jistých osobních údajů, za účelem zajištění bezpečnosti informací, sledování přístupu a předcházení podvodům. Společnost SSAB realizuje opatření zaměřená na bezpečnost informací a vybavení a tak, aby chránila zdraví, bezpečnost a obchodní informace a majetek společnosti, předcházela úrazům na svých pracovištích, poškození majetku, zabránila trestné činnosti a zajistila dostupnost webových stránek a služeb. Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB zajistit odpovídající míru bezpečnosti sítě, vybavení a informací a bezpečnost osob.

2.5 Dodržování právních předpisů

Někdy mohou být osobní údaje použity pro dodržení právních předpisů. V rámci obchodních operací společnosti SSAB to například znamená, že zpracování osobních údajů může být zapotřebí za účelem dodržení následujících právních požadavků (kromě jiného): i) podávání zpráv a audit, ii) regulace zneužívání trhu, iii) sankce a jiné kontroly dodržování předpisů, iv) požadavky na správu a řízení společností a v) rejstříky akcií a akcionářů (včetně účasti na valných hromadách akcionářů). Kromě toho mohou být některé osobní údaje uchovávány pro účely řešení sporů a při prokazování a ochraně právních nároků.

2.6 Zpracování osobních údajů interně v rámci skupiny SSAB

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány v jiných společnostech SSAB. V tomto případě vychází zpracovávání uživatelských údajů z oprávněného zájmu společnosti SSAB pro účely interní správy provádět a udržovat bezpečnostní opatření zaměřená například na vztahy se zákazníky a dodavateli, marketing a také na bezpečnost informací a další obchodní funkce, a to vhodně a přiměřeně v rámci skupiny.

 

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje různými způsoby, které jsou vysvětleny níže.

3.1 Obchodní vztahy

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje za účelem udržování dobrého obchodního vztahu, například při dodávání a poskytování služeb a při udržování komunikace se zákazníky, při nákupu materiálu, produktů a služeb pro své obchodní potřeby nebo během jiné interakce s obchodními partnery nebo dalšími zúčastněnými stranami. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů.
V závislosti na interakci s uživateli smí společnost SSAB shromažďovat následující osobní údaje:

 • Základní informace o uživateli a společnosti či organizaci, kterou uživatel zastupuje, např. jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnavateli uživatele, například název společnosti, adresa firmy, firemní e-mailová adresa a firemní telefonní číslo;
 • Informace týkající se obchodního vztahu, například přijímaných nebo dodávaných produktů a služeb, zahájení či ukončení obchodního vztahu;
 • Fakturační či úvěrové informace, například čísla účtu, provedené platby, dosud nezaslané platby a dodané faktury;
 • komunikace se zákazníky, včetně zpětné vazby, marketingu a informací o historii kampaní.

 

3.2 Interakce uživatele se společností SSAB na webových stránkách nebo jinde

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, pokud zákazníci kontaktují zákaznickou službu SSAB, využívají chat na webových stránkách, využívají platformy digitálních služeb společnosti SSAB, jinak kontaktují společnost SSAB, odebírají zpravodaj SSAB nebo se účastní výzkumů a soutěží na webových stránkách či jinde. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů.

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, které uživatel sdílel se společností SSAB, jako např.

 • Základní informace o uživateli, např. jméno, e-mail a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnanci uživatele, název společnosti, adresa a telefonní číslo;
 • Důvody pro kontaktování společnosti SSAB a detaily ke kontaktu a
 • Výzkumy a soutěže, kterých se uživatel účastnil.

 

3.3 Automaticky shromažďované údaje o využití webových stránek a služeb

Společnost SSAB automaticky shromažďuje a zpracovává následující technické údaje o uživateli a využití webových stránek, produktů a služeb, které zajišťuje SSAB:

 • IP adresa, ID zařízení, typ zařízení, používaný systém a nastavení aplikace;
 • aktivita uživatele, například zobrazované stránky a položky, na které klikne;
 • časová razítka a zaznamenané údaje související s využíváním služby a
 • lokalizace/země původu.

Tyto technické údaje jsou shromažďovány automaticky při použití webových stránek a služeb.

Údaje shromažďované z jiných zdrojů

Společnost SSAB smí příležitostně shromažďovat informace z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran, mezi které patří například sociální sítě nebo marketingové společnosti. Společnost SSAB smí, například přijímat základní informace o profilu uživatele v sociální síti, pokud se uživatel přihlásí k webových stránkám nebo službám společnosti SSAB přes účet sociální sítě.

 

4. SDÍLENÍ DAT

Společnost SSAB smí používat osobní údaje uživatele pro následující třetí strany:

 • ostatní společnosti ze skupiny SSAB pro výše uvedené účely
 • důvěryhodní poskytovatelé služeb, například dodavatelé, zástupci, distributoři a poskytovatelé marketingových služeb pro výše uvedené účely. Pokud tito důvěryhodní poskytovatelé služeb vystupují jménem společnosti SSAB, zůstává společnost SSAB odpovědná za používání osobních údajů uživatelů;
 • je-li ze zákona povoleno nebo vyžadováno splnit žádost kompetentních státních orgánů, například prostřednictvím obsílky nebo jiného závazného úkonu;
 • pokud je společnost SSAB stranou účastnící se fúze, akvizice nebo prodeje veškerého nebo některého svého majetku a
 • pokud společnost SSAB musí v dobré víře tyto údaje zveřejnit, za účelem ochrany práv společnosti SSAB, bezpečnosti uživatelů nebo jiných osob, prošetření podvodu nebo v odpověď na žádost státního úřadu.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EEA

5.1 Předávání v rámci skupiny

Jelikož některé společnosti ze skupiny SSAB působí mimo EU/EEA, lze osobní údaje uživatele předávat mimo EU/EEA, například do USA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod mimo EU/EEA, např. standardní smluvní doložky, které schválila Evropská komise.

5.2 Poskytovatelé služeb mimo EU/EEA

Společnost SSAB může pro výše uvedené zpracování osobních údajů použít subdodavatele. V případě potřeby a v nezbytném rozsahu smí být osobní údaje předávány do země mimo EU/EEA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod na subdodavatele v těchto třetích zemích, např. standardní smluvní doložky, které schválila Evropská komise. V případě poskytovatelů služeb se sídlem v USA, kteří jsou certifikováni na tzv. štít ochrany soukromých údajů, bude společnost SSAB spoléhat na tento štít. Další informace o štítu ochrany soukromých údajů, který rozpracovalo Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise a související zásady týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

6. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Pokud uživatel poskytne společnosti SSAB kontaktní informace, a to například v souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, kontaktováním zákaznického centra SSAB, objednáním příručky nebo jiného materiálu na webových stránkách nebo v souvislosti s účastí na soutěžích či dotaznících, smí společnost SSAB použít osobní údaje uživatele pro marketingové účely a k propagování nejnovějších produktů a služeb společnosti SSAB a k personalizaci nabídky pro uživatele. Na základě platných předpisů mají uživatelé možnost poskytnout svůj předchozí souhlas nebo mohou odmítnout zasílání marketingových sdělení od společností SSAB nebo jiných společností ve skupině.

6.1 eMarketing

Společnost SSAB smí poskytnout uživateli aktualizace produktů a služeb, zpravodaje a další sdělení týkající se nových produktů a služeb, a to e-mailem a prostřednictvím textových zpráv (SMS), pokud k tomu uživatel poskytl předem svůj souhlas nebo pokud je to společnosti SSAB jinak povoleno dle platných právních předpisů.

Uživatel může kdykoliv zrušit odběr marketingových sdělení kliknutím na tlačítko „Zrušit odběr“ v dolní části e-mailových zpráv.

6.2 Statistika a rozdělování údajů

Společnost SSAB smí vytvářet profily uživatelských skupin a segmentovat údaje pro účely vytváření anonymních souhrnných statistik o využívání webových stránek, produktů a služeb SSAB, například k odhadování počtu uživatelů, zobrazených stránek, přečtení e-mailů a zjištění, jaké části webových stránek byly pro uživatele nejvhodnější, k identifikovaní funkcí, které lze zlepšit, a k poskytnutí kontextu na základě reklamy pro uživatelské skupiny. Údaje shromažďované k těmto účelům nejsou využívány k identifikaci konkrétního uživatele, ale jsou určeny k analýze toho, jakým způsobem uživatelé nebo skupiny uživatelů obecně využívají služby nebo webové stránky.

6.3 Cílená reklama

Společnost SSAB a reklamní partneři společnosti SSAB mohou zobrazovat obsah reklamy uživateli. Uživateli se může zobrazit například reklama na produkt, který si na webové stránce společnosti SSAB nedávno prohlížel. Společnost SSAB využívá k zobrazení personalizovaných reklam soubory cookies a podobné technologie. Vychází přitom například ze stránek, které uživatel procházel, z historie nákupu nebo z informací o přihlášení.

Pokud společnost SSAB shromažďuje nebo využívá pro marketingové účely informace o prohlížení webových stránek uživatelem, je uživatel oprávněn kdykoliv společnost SSAB kontaktovat a vznést námitku. Bližší informace o právu vznést námitku najdete dále v čl. 8.

 

7. UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak to bude potřeba ke splnění účelů definovaných v Prohlášení k ochraně soukromí. Poté budou osobní údaje odstraněny, ledaže by uložení osobních údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
Hlavní pravidla pro uložení osobních údajů:

 • Osobní údaje týkající se například zákazníků a dodavatelů budou uloženy po dobu trvání obchodního vztahu se zákazníkem a poté po nutnou dobu nebo dobu vyžadovanou legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
 • Údaje shromážděné v souvislosti se zákaznickou službou, jinou interakcí se společností SSAB, průzkumy nebo soutěžemi budou uloženy po dobu nezbytnou k dořešení dané záležitosti.
 • Po uplynutí přiměřené doby od posledního kontaktu mezi uživatelem a společností SSAB společnost SSAB odstraní nebo anonymizuje údaje používané k marketingovým účelům, ledaže by ukládání údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo předpisy jiné strany.
 • Další informace o právech uživatele v případě pochybností ohledně shromažďování údajů pro marketingové účely naleznete v čl. 8.

 

8. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU SOUKROMÍ

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které společnost SSAB o něm ukládá.

Uživatel má kdykoliv právo požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Nicméně upozorňujeme, že některé informace jsou naprosto nezbytné ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení, přičemž tyto informace mohou být vyžadovány ze zákona. Je tedy možné, že odstranění takových údajů nebude dle platného zákona povoleno, jelikož jsou předepsány povinné lhůty, během kterých musí být údaje ukládány.

Uživatel má kdykoliv právo vznést námitku ke zpracování údajů, které vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB z důvodů souvisejících s konkrétní situací. V rozsahu vyžadovaném platným zákonem o ochraně údajů mají uživatelé právo omezit zpracovávání údajů.

Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tedy právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném formátu, který je čitelný pro počítače, a má právo předávat osobní údaje jinému správci údajů, a to v rozsahu vyžadovaném platným zákonem. Toto platí výhradně pro osobní údaje, které uživatel poskytne na základě zákaznické smlouvy nebo na základě svého souhlasu.

Veškeré žádosti ohledně výše uvedených práv uplatňujte u společnosti SSAB na adrese data.privacy@ssab.com.

Pokud se uživatel domnívá, že způsob, jakým společnost SSAB zpracovává osobní údaje, je sporný, má právo předložit stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů v EU/EEA.

 

9. BEZPEČNOST

Společnost SSAB realizuje přiměřená bezpečnostní opatření, a to včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření, aby chránila osobní údaje před ztrátou, zničením, zneužitím a neoprávněným použitím či zveřejněním. Společnost SSAB například omezí přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance a zhotovitele, kteří potřebují tyto informace pro vykonávání své práce, a na poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří smí používat tyto informace pouze v souladu s pokyny společnosti SSAB.

Vezměte prosím na vědomí, že přestože společnost SSAB usiluje o přiměřenou bezpečnost osobních údajů, neexistuje systém, který by zabránil všem potenciálním ohrožením bezpečnosti.

 

10 ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost SSAB smí měnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a související informace. Společnost SSAB doporučuje, aby uživatelé průběžně sledovali Prohlášení o ochraně soukromí a sledovali všechny změny v tomto Prohlášení. Společnost SSAB vždy aktualizuje datum Prohlášení o ochraně soukromí, aby uživatelé mohli sledovat změny. Upozorňujeme, že toto Prohlášení o ochraně soukromí je pouze informativní.
Společnost SSAB informuje uživatele o případných změnách prostřednictvím přiměřených a dostupných kanálů.

 

11 OBRAŤTE SE NA SPOLEČNOST SSAB

Své žádosti týkající se Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB a žádosti týkající se osobních údajů, které společnost SSAB ukládá v souvislosti s příslušným uživatelem, posílejte na e-mailovou adresu společnosti SSAB data.privacy@ssab.com.