Podmínky používání – digitální služby a webové stránky společnosti SSAB (dále jen „podmínky použití“)

Poslední aktualizace: říjen 2022

1. Obecná ustanovení
Tyto podmínky použití se vztahují na používání webových stránek a digitálních služeb poskytovaných společností SSAB AB nebo jinými právnickými osobami skupiny SSAB Group (dále jen „SSAB“), které jsou čas od času k dispozici na webových stránkách, mobilních aplikacích a dalších digitálních platformách SSAB, například v elektronickém obchodování, na portálu MySSAB, v kalkulačkách a dalších aplikacích (dále jen „služby“). Některé digitální služby a aplikace zpřístupněné společností SSAB mohou podléhat specifickým podmínkám, které mají v případě odchylek přednost před těmito podmínkami použití.

Tyto podmínky použití se vztahují na vztah mezi společností SSAB a uživateli služeb a organizacemi, které reprezentují.  Pojem „uživatel“ znamená jednotlivé uživatele, kteří mají přístup ke službám a využívají je, jakož i právnické osoby a organizace, jejichž individuální uživatel jedná v souvislosti s používáním služeb. Jednotliví uživatelé potvrzují, že mají oprávnění přijímat tyto podmínky používání při zastupování dané právnické osoby nebo organizace.

Používání služeb je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami používání, ať už výslovným potvrzením nebo implicitním využíváním služeb, a někdy vyžaduje registraci jako uživatele služeb nebo zaplacení licenčního poplatku. 

Společnost SSAB si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto podmínky použití podle potřeby. V případě takové změny se má za to, že uživatel přijal novou verzi při dalším používání služeb. U některých služeb může být uživatel povinen schválit novou verzi těchto podmínek používání při příštím přihlášení, obnovení registrace nebo jiným způsobem vyžadovaným společností SSAB.. . Společnost SSAB si vyhrazuje právo definovat, které služby jsou uživateli kdykoliv k dispozici. Společnost SSAB si také vyhrazuje právo občas služby a jejich funkce měnit a upravovat.

Kromě těchto podmínek použití se na objednávku a nákup produktů a služeb SSAB, které byly provedeny prostřednictvím platformy eCom nebo jinak, vztahují speciální smluvní podmínky. V případě, že tyto podmínky použití jsou v rozporu s případnými podmínkami transakce uzavřenými mezi společností SSAB a uživatelem, mají tyto transakční podmínky přednost. V takovém případě platí tyto podmínky použití v takovém rozsahu, při němž nejsou v rozporu s podmínkami konkrétní transakce.  

Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost SSAB nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah vytvořený, vlastněný nebo publikovaný třetími stranami, na které mohou služby společnosti SSAB odkazovat. Společnost SSAB zároveň nepodporuje ani nedoporučuje obsah, produkty nebo služby těchto třetích stran.

Služby a veškeré zde uvedené informace se vztahují pouze na produkty společnosti SSAB. Služby ani žádný jejich obsah či informace nesmí být použity pro konstrukci jiných produktů než originálních produktů SSAB.

2. Přístup ke službám; používání hesel
Přístup k některým službám může vyžadovat zadání osobní ID uživatele a osobní heslo (identifikace uživatele a heslo společně dále jen „Hesla“), pokud konkrétní služba společností SSAB není volně dostupná bez použití hesel a ID uživatele. Společnost SSAB poskytne hesla na e-mailovou adresu uživatele uvedenou po registraci a případnému poskytnutí dalších požadovaných informacích. Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost SSAB o jakýchkoliv změnách údajů poskytnutých během registrace, např. po vypršení pracovní smlouvy nebo ukončení pracovního poměru osoby označené jako oprávněný uživatel. Uživatel nese plnou odpovědnost za jakékoliv používání služeb chráněných hesly uživatele a za jakékoliv takto vzniklé náklady a škody.

Uživatel musí uchovávat svá hesla přísně důvěrně, musí je chránit a zajistí, aby tato hesla nebyla předána žádným třetím stranám ani je nepoužívala žádná neoprávněná osoba. Jakékoliv neoprávněné použití služeb, ztrátu hesel nebo jakékoliv jiné události ohrožující bezpečnost musí uživatel bezodkladně oznámit předem určené kontaktní osobě od společnosti SSAB.

Uživatel není oprávněn poskytnout přístup ke službám třetím stranám, zejména šířením, přenášením, prezentací nebo zveřejněním těchto služeb bez předchozího písemného souhlasu společnosti SSAB nebo jiných držitelů práv.

Za to zda jsou uživatelská hesla k v rukou kompetentních osob společnost SSAB nepřebírá žádnou odpovědnost. Tuto odpovědnost nese uživatel. Pokud jsou hesla při zadávání služeb zadána správně, společnost SSAB nemá povinnost ověřovat totožnost a oprávnění dané osoby přihlašující se ke službám reprezentovat uživatele jakýmkoliv jiným způsobem.

Poté, co uživatel společnosti SSAB oznámí neoprávněné použití nebo ztrátu hesel či jiné porušení bezpečnosti, společnost SSAB ukončí uživatelská práva nebo zakáže využívání služeb pomocí těchto hesel. Po takovém ukončení nebo zrušení služeb nelze služby se stávajícími hesly používat. 

3. Integrita systému
Služby jsou dostupné prostřednictvím různých zařízení terminálu a jejich dostupnost, vlastnosti nebo vzhled se mohou lišit s ohledem na použité vybavení terminálu. 

Uživatel je odpovědný za technickou funkčnost hardwaru, softwaru a služby datové komunikace, které používá pro přístup ke službám. Uživatel nesmí používat žádné zařízení, software nebo postupy obsahující viry a jiné programy určené k poškození, přerušení nebo narušení správné funkce služeb. Uživatel nesmí používat žádné zařízení, software nebo postupy, jejichž účelem je podvodné zadržení nebo zcizení dat nebo osobních informací ze služeb nebo kopírování jeho systémů.

Uživatel nesmí podniknout žádné kroky, které by vyžadovaly neodůvodněné nebo nepřiměřené zatížení infrastruktury společnosti SSAB, mimo jiné včetně „spamu“ nebo jiných nevyžádaných hromadných e-mailových technik.

Pokud uživatel ohrozí nebo poruší integritu systému, uživatel je povinen vzniklou škodu zcela nahradit, kromě jiného také včetně speciálních, náhodných, následných, přímých nebo nepřímých škod. Společnost SSAB neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací se systémem.

4. Objednávky výrobků, podmínky prodeje v elektronickém obchodování eCommerce Tyto podmínky použití platí také pro použití platformy elektronického obchodování společnosti SSAB. Smlouva o dodávce produktů bude uzavřena na platformě eCommerce společnosti SSAB, pokud jsou kumulativně splněny následující podmínky:
- správné přihlášení uživatele na portálu
- objednání určitých produktů
- společnost SSAB elektronicky potvrdí objednávku za podmínek uvedených v potvrzení objednávky.

Všeobecné podmínky, ALBIF 2000, pro dodávky železných a ocelových produktů atd. se vztahují na dodávky produktů v rozsahu, v němž nejsou v rozporu s tím, co bylo dohodnuto písemně nebo elektronicky mezi společností SSAB a subjektem zákazníka, který uživatel zastupuje.

5. Zpracování údajů a ochrana osobních údajů

Společnost SSAB smí zpracovávat osobní údaje uživatelů v souvislosti s používáním služeb, jako jsou například následující: jméno, e-mailová adresa, společnost, kterou uživatel zastupuje, přibližné údaje o poloze IP adresy, je-li to relevantní, a další možné osobní údaje, které uživatel poskytl dobrovolně nebo které shromažďoval během používání služeb. Pokud jsou osobní údaje předávány prostřednictvím služeb, je odpovědností uživatele získat oprávnění a nezbytné souhlasy pro přenos takových osobních údajů společnosti SSAB pro účely služeb.

Zpracování osobních údajů je podrobněji popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SSAB
https://www.SSAB.com/privacy-statement.

 
Služby používají soubory cookie pro přístup k webovým stránkám SSAB a pro jejich používání. Další informace o používání souborů cookie naleznete v prohlášení společnosti SSAB o souborech cookie.

6. Uživatelský obsah
„Uživatelský obsah“ je obsah předaný uživatelem do služeb, jako jsou obchodní a výrobní informace společnosti či informace shromažďované uživatelem prostřednictvím služeb nebo během jejich používání. Uživatel si ponechává vlastnická práva k veškerým již dříve vlastněným právům k duševnímu vlastnictví na materiály, které předkládá ke službám. 

Uživatel tímto uděluje společnosti SSAB trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, převoditelné, plně hrazené, celosvětové právo na shromažďování, přístup, uchovávání, ponechání si, stahování, úpravu a jiné používání obsahu uživatele za účelem. 
- poskytovat a provozovat služby, mimo jiné včetně odstraňování problémů, údržby, podpory uživatelů, optimalizace a zlepšování, jakož i pro účely zachování integrity systému a zabezpečení dat.
- za účelem správy obchodního vztahu mezi uživatelem a společností SSAB a za účelem poskytování a zlepšování služeb a nabídky produktů pro uživatele;
- k vývoji a zlepšování služeb, jakož i budoucích služeb a ke zlepšování a rozvoji nabídky produktů společnosti SSAB.
Uživatel zaručuje, že nebude poskytovat žádné materiály nebo obsah ke službám, které jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví třetích stran nebo které jsou v rozporu se zákonem.

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní SSAB v případě, že jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti SSAB ve vztahu k obsahu odeslanému uživatelem do služeb.

7. Důvěrnost informací

Obsah a informace zpřístupněné uživateli ve službách mohou obsahovat obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti SSAB, jako jsou technické nebo komerční informace nebo údaje související s výrobou a provozem společnosti SSAB, obchodní plány, finanční informace, neveřejné informace o produktech, návrhy a výkresy, a to v rozsahu, v jakém jsou takové informace označeny jako důvěrné nebo by měly být chápány jako důvěrné (dále jen „důvěrné informace“).

Uživatel bude se všemi důvěrnými informacemi, ať už elektronickými daty, tištěnými verzemi nebo v jakékoliv jiné formě zpřístupněnými uživateli ve službách nebo v souvislosti s jejich použitím nakládat jako s přísně důvěrnými. Uživatel nesmí sdělovat důvěrné informace třetím stranám ani je nesmí používat, a to přímo ani nepřímo, k jiným účelům než k využití služeb.

Důvěrné informace vylučují informace, které:

a) jsou v době zpřístupnění obecně známy nebo veřejně známy nebo jsou jinak obecně přístupné bez omezení.
b) se stanou veřejně známými jinak než porušením těchto podmínek použití nebo jiných smluvních povinnosti uživatelů
c) jsou uživateli známy bez omezení důvěrnosti ještě před jejich zpřístupněním společností SSAB.
d) jsou legálně získány příjemcem od třetí strany za předpokladu, že je tato třetí strana vlastnila legálně.

Uživatel zajistí, že ostatní, kteří mají nebo mohou mít přístup k důvěrným informacím, si jsou vědomi důvěrnosti a jsou povinni s nimi takto nakládat. Uživatel odpovídá za přijetí nezbytných opatření k zachování důvěrnosti. 

8. Práva duševního vlastnictví

Společnost SSAB vlastní veškerá práva k duševnímu vlastnictví na služby a jejich obsah. Práva k duševnímu vlastnictví představují všechny patenty, práva k patentům, autorská práva, ochranné známky, obchodní názvy, autorská práva, vynálezy, průmyslové patenty, obchodní tajemství, know-how nebo jakákoliv jiná práva k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví a jejich použití. Všechna práva vyhrazena.

9. Vyloučení odpovědnosti

SPOLEČNOST SSAB ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO POUŽITÍ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST SSAB NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY NEBUDOU OBSAHOVAT CHYBY NEBO PŘERUŠENÍ. SPOLEČNOST SSAB NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ TAKTO ZPŮSOBENÉ ŠKODY ANI NÁKLADY, AŤ UŽ SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO OBSAH, INFORMACE NEBO VÝSLEDKY VČETNĚ SLUŽEB, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ZTRÁTY ZISKŮ NEBO OČEKÁVANÝCH VÝNOSŮ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO PRODEJE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST SSAB NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA (SPOLEČNĚ DÁLE JEN „ŠKODY“). SLUŽBY A JAKÝKOLIV OBSAH, INFORMACE NEBO VÝSLEDKY SLUŽEB JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“.

UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE SPOLEČNOST SSAB ANI ŽÁDNÝ JEJÍ PRACOVNÍK, PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST, ŘEDITEL, AKCIONÁŘ ANI ZAMĚSTNANEC ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOLEČNOSTI SSAB NENESOU ODPOVĚDNOST VŮČI UŽIVATELI ANI TŘETÍ STRANĚ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO NEBO JINÝM ZPŮSOBEM V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH:

A) SPOLEČNOST SSAB ZABRÁNÍ UŽIVATELI Z JAKÉHOKOLIV VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU PŘÍSTUP K UVEDENÝM SLUŽBÁM
B) INFORMACE NEBO VÝSLEDKY POSKYTNUTÉ DO SLUŽEB, SLUŽBAMI NEBO VE SPOJENÍ S NIMI JSOU NESPRÁVNÉ, NEPŘESNÉ NEBO NEÚPLNÉ;
C) PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ SLUŽEB Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ
D) POUŽITÍ SLUŽEB A OBSAHU UŽIVATELEM, VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z DŮVĚRY TOHOTO UŽIVATELE VE SPOLEHLIVOST TĚCHTO SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLIV CHYB, OPOMENUTÍ, NEDOSTATKŮ, ZÁVAD NEBO ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU, NEUSKUTEČNĚNÍ NEBO NESPRÁVNÝCH DODÁVEK NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH SELHÁNÍ SLUŽEB.
E) JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY, KTERÉ ZÍSKALY NEBO POUŽÍVAJÍ HESLA UŽIVATELE NEBO
F) JAKÉKOLIV OBVINĚNÍ, REKLAMACE ČI JINÉ ŘÍZENÍ ZALOŽENÉ NA OBSAHU, ŽE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHU UŽIVATELEM PORUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO SMLUVNÍ PRÁVA JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY.

UŽIVATELÉ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA JEJICH VLASTNÍM UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE UŽIVATELÉ JSOU VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PŘÍSTUPU K SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ. 
Odpovědnost smluvních stran ve smyslu konkrétních dohod je obsažena v těchto smluvních podmínkách a souvisejících dokumentech.

10. Ukončení používání 
Společnost SSAB nebo uživatel mohou používání služeb kdykoliv ukončit. Žádná ze stran nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv kompenzaci takového ukončení. Při ukončení smlouvy ztrácí uživatel právo na přístup k definovaným službám. 

11. Platné právo a příslušnost k jurisdikci

Tyto podmínky používání a služby jsou vytvořeny v souladu se švédskými zákony a řídí se jimi. Spory, které vyplývají z těchto podmínek používání nebo s nimi souvisí, a služby budou s konečnou platností urovnány rozhodčím řízením podle pravidel Arbitrážního institutu Stockholmské obchodní komory. Místem konání rozhodčího řízení je Stockholm ve Švédsku. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina.