180

Exjobb - Värmeåtervinning för energibesparande åtgärd

Location: Luleå

Country: Sweden

Application due date: December 31, 2018

Exjobb - Värmeåtervinning för energibesparande åtgärd
Placering: Luleå
Land: Sverige
Sista ansökningsdag: 12/31/2018

Sammanfattande beskrivning
SSAB är en världsledande producent av höghållfasta stålprodukter, och i produktions-anläggningen i Luleå finns en av världens mest CO2-effektiva masugnar. Vid malmbaserad ståltillverkning uppstår en stor mängd processgaser som en biprodukt i de olika processtegen, dessa gaser utgör en viktig del i energiförsörjningen över hela verket. De processgaser som inte används internt på stålverket används på det närliggande kraftvärmeverket LuleKraft för att producera el och fjärrvärme. Produktionen av elkraft på LuleKraft täcker mer än hela elförbrukningen på SSAB i Luleå. Dessutom förser LuleKraft hela Luleå med fjärrvärme.

SSAB arbetar ständigt för att minska sin miljöpåverkan och därför har ett luftfilter installerats för att rena luften från masugnens tapphall. Denna luft har förhållandevis låg temperatur (30-50 ⁰C) men tillsammans med de stora luftflödena blir detta ett stort energiflöde som skulle kunna möjliggöra förbättrat energiutbyte om det kan utnyttjas på ett bra sätt.

Handledare
Björn Ek och Bert Paavola

Kontaktuppgifter
Björn Ek, tfn 0920-923 82
Bert Paavola, tfn 0920-927 85
David Bellqvist, tfn 0920-924 40

Mål och syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheterna att återvinna värme från luftflödet från masugnens tapphall för att förvärma förbränningsluften till masugnens cowprar. Förbränningsluften till cowprarna, vilka producerar varmbläster till masugnen, värms för närvarande upp med ånga.

Bakgrund till uppdraget
Uppdraget genomförs i det långsiktiga arbetet med att ständigt minska den miljöpåverkan som uppstår vid SSABs produktionsanläggningar. SSAB har långtgående planer på att utveckla ny produktionsteknik för framställning av stål genom konceptet HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), vilket drastiskt kommer minska miljöpåverkan då användningen av kol som reduktionsmedel kan frångås. Fram tills dess att denna teknik är utvecklad krävs dock ständig ansträngning och förbättring för att minimera miljöpåverkan, bland annat genom att hitta sätt att återvinna energi internt i anläggningarna och därigenom minska inköp av extern energi.


Beskrivning av avdelning
Arbetet kommer utföras inom avsnitt Energi och Media under avdelning Råjärn. Avsnittet ansvarar för drift och underhåll av de huvudsakliga energi- och mediaflödena kopplat till masugnen och till viss del övriga stålverket, detta omfattar bland annat:

 • Distributionsnät:

  • Processgaser

  • Syrgas

  • Kväve

  • Gasol

 • Fjärrvärmenät

 • Ångpannor för produktion av processånga samt värme

 • Drift av cowpers

Lämplig utbildningsinriktning samt nivå
Civilingenjörsstudent med energiinriktning

Omfattning på uppdraget
30hp

Arbetet bör innefatta följande delar:

 • Energikartläggning med lämplig gränsdragning

 • Sammanställning av energibesparingspotential

 • Litteraturstudie över tillgänglig utrustning

 • Utformning av lämpligt energiåtervinningskoncept

 • Ekonomisk kalkyl

 • Rapport och presentationsmaterial

Önskad period för genomförandet
Under 2019

Placeringsort
Luleå