5 år i sammandrag

  2013   2012 2011 2010,3) 2009
Försäljning (Mkr) 35022 38923 44640 39883 29838
Rörelseresultat (Mkr) -1131 -96 2512 1132 -1592
Resultat efter finansnetto (Mkr) -1728 -693 1998 730 -2061
Resultat efter skatt för aktieägarna i bolaget (Mkr), 1) -1066 15 1560 557 -1002
Investeringar i anläggningar och verksamheter (Mkr) 828 1461 3210 2011 1912
Rörelsens kassaflöde (Mkr) 1103 3925 220 --731 3387
Nettoskuld (Mkr) 14833 15498 18475 17589 15314
Sysselsatt kapital, vid årets slut (Mkr) 45983 48414 51558 49969 50015
Balansomslutning (Mkr) 55936 58619 63439 61054 60419
Räntabilitet på eget sysselsatt kapital före skatt(%) -2 0 5 2 neg
Räntabilitet på eget kaptial efter skatt (%) -4 0 5 2 neg
Soliditet (%) 48 49 49 49 51
Nettoskuldsättningsgrad (%) 55 54 60 59 49
Utdelning per aktie (kr), 2010 - förslag 2) 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00
Resultat per aktie (kr) 2) -3,29 0,05 4,82 1,72 -3,09
Medelantal anställda 8194 8695 8830 8477 8334
Försäljning per medeltal anställda (Mkr) 4,3 4,5 5,1 4,7 3,6
Produktion av råstål (kton) 4) 5567 5253 5671 5752 3553

1) Resultat från den avvecklade rörverksamheten i IPSCO påverkade resultatet 2010 med -164 Mkr och 2009 med -131 Mkr  

Finansiell data per kvartal och produktionsdata per kvartal och årsvis

Finansiell data per kvartal

Produktionsdata per kvartal