Senast sex månader före årsstämman ska sammansättningen av valberedningen offentliggöras. Samtidigt lämnas på bolagets hemsida information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på stämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen inför årsstämman 2016

Årsstämman den 26 mars 2012 beslutade om en instruktion för valberedningen att gälla tills vidare, innehållande vissa kriterier för tillsättande av en valberedning. I enlighet med instruktionen har styrelsens ordförande uppmanat fyra av de större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen. 

Valberedningen inför årsstämman 2016 har fått följande sammansättning: Helena Stjernholm, Industrivärden (valberedningens ordförande); Kari A.J.Järvinen, Solidium Oy; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Ulf Strömsten, Catella fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

Förslag från aktieägare till valberedningen kan lämnas till valberedningens sekreterare, tillika bolagets chefsjurist, Jonas Bergstrand. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 31 december 2015.

För ytterligare information:
Jonas Bergstrand
Chefsjurist
SSAB AB
Box 70
101 21 Stockholm

Tfn. 08-45 45 700