Senast sex månader före årsstämman ska sammansättningen av valberedningen offentliggöras. Samtidigt lämnas på bolagets hemsida information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.


Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på stämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Årsstämman den 26 mars 2012 beslutade om en instruktion för valberedningen att gälla tills vidare, innehållande vissa kriterier för tillsättande av en valberedning. I enlighet med instruktionen har styrelsens ordförande uppmanat fyra av de större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen.

Valberedningen har fått följande sammansättning: Anders Nyberg, Industrivärden (valberedningens ordförande); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder; Kari A.J.Järvinen, Solidium Oy och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

Förslag från aktieägare till valberedningen kan lämnas till valberedningens sekreterare, tillika bolagets chefsjurist, Jonas Bergstrand. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 31 december 2013.

För ytterligare information:
Jonas Bergstrand
Chefsjurist
SSAB AB
Box 70
101 21 Stockholm

Tfn. 08-45 45 700

 

 

SSAB:s årsstämma 2014 kommer att hållas i Stockholm den 9 april 2014.