Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räken­skaper samt av styrelsens och VDs förvaltning utförs enligt Internatio­nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Bolagets huvudansvarige revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet. Vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande direktören och övriga personer i bolagets ledning.

För information om arvode till revisorerna hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2013.