SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där ansvar och befogenheter delegerats ut till respektive affärsområde och dotterbolag. Koncernens stålrörelse utgörs av de tre affärsområdena SSAB EMEA, SSAB Americas och SSAB APAC, samt handelsrörelsen genom dotterbolaget Tibnor. Vidareförädlingsrörelsen Plannja ingår i SSAB EMEA.

SSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och lyder under dess regelverk och tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden).

SSAB Bolagsstyrning