Miljö och klimat

  • ISO14001
  • Energiledningssystem

Hälsa och säkerhet

  • OHSAS 18001 (ledningssystem för hälsa och säkerhet)
  • Program för nolltolerans gällande säkerhet på arbetsplatsen

Affärsetik

  • Whistleblower-funktion för intern rapportering av oegentligheter och misstanke om brott
  • Riktad informations- och utbildningsinsats

Leverantörer

  • Miljöaspekter och sociala frågor integrerade i inköpssystem